a
THCS Huỳnh Thúc Kháng
a
Học sinh học bồi dường tin thục hành chuẩn bị thi học sinh giỏi.

Học sinh học bồi dường tin thục hành chuẩn bị thi học sinh giỏi.

  • 26/02/2014
Đội học sinh bồi dưỡng tin do thầy Đàm Lầu dạy đã thực hành tin tại phòng thư viện, các em học rất say mê trên máy tinh.