a
THCS Huỳnh Thúc Kháng
a
Báo cáo tổ chức Ngày hội đọc sách năm 2016

Báo cáo tổ chức Ngày hội đọc sách năm 2016

  • 22/04/2016
UBND QUẬN THANH KHÊ TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ HUỲNH THÚC KHÁNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do – Hạnh phúc Số: 06 /BC-THCSHTK Hòa Khê, ngày 17 tháng 4 năm 2015 BÁO CÁO Triển khai Ngày Hội đọc sách năm 2016 Tr­êng THCS Huúnh Thóc Kh¸ng tæ chøc Ngày Hội đọc sách b»ng c¸c h×nh thøc sau: 1. C«ng t¸c triÓn khai: Nhµ tr­êng ®• nghiªm tóc triÓn khai vµ thùc hiÖn tèt c¸c chñ tr­¬ng, c«ng v¨n chØ thÞ cña c¸c cÊp. Tæ chøc cho NGLL, tæ Ng÷ v¨n, GVCN, Đoàn thanh niên, Tổng Phụ Trách,cán bộ Thư viện thùc hiÖn c¸c c«ng v¨n trªn. 2. Tæ chøc kÕ ho¹ch Ngày Hội đọc sách : 2.1. Giáo viên Thư Viện,Tổng phj trách,GVCN, giáo viên Ngữ văn, giáo viên mỹ thuật có kế hoạch phát động và tổ chức cho học sinh tham gia cuộc thi. 2.2.Giáo viên chủ nhiệm có trách nhiệm thu bài và nộp về cho giáo viên Thư viện. 2.3.Giáo viên bộ môn Ngữ Văn, giáo viên mỹ thuật có trách nhiệm hướng dẫn cách viết, cách vẽ cho các em, trả lại những bài viết không đúng yêu cầu, để học sinh viết lại. 2.4. Những bài đạt yêu cầu GV Chủ Nhiệm nộp về Thư viện để chấm chọn ra 2 bài xuất sắc nhất, Thư viện yêu cầu các em viết lại và học thuộc để trình bày trước cờ vào giờ chào cờ thư hai ngày 11/4/2016. 4.KÕt qu¶ chung: + Giải nhất Giới thiệu sách và kể chuyện: - Võ Huỳnh Nguyên lớp 7/3 - Nguyễn Lê Trà Linh lớp 6/10 + Giải nhì Giới thiệu sách và kể chuyện: - Võ Hà Tâm Nguyên lớp 7/9 - Nguyễn Vương Thùy Trâm + Thi vẽ tranh: * Giải nhất: - Triệu Hoàng Minh Trang Lớp 9/5 *Giải nhì - Cung Thị Thanh Huyền Lớp 9/8 * Giải ba : - Phạm Bảo Thi Lớp 8/4 Nhà trường phát thưởng cho các em học sinh đạt giải trong cuộc thi vào Ngày Hội đọc sách ngày 11/4/2016 KT. HIỆU TRƯỞNG Người báo cáo Hồ Lương Hòa Lê Thị Hoài Thúy